Fortrolighed og persondataoplysninger

Dette er en orientering om de rammer, der gælder for undersøgelse og behandling med hensyn til fortrolighed og personoplysninger. Desuden findes oplysninger om muligheden for at klage over behandlingen og for at søge erstatning ved fejlbehandling.

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.

Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, som jeg får i forbindelse med undersøgelse og behandling. Jeg noterer i journalen oplysninger om dine helbredsmæssige og sociale forhold, som har betydning for undersøgelsen og behandlingen. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen nr. 530 af 24. maj 2018.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Opbevaring af oplysninger: Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre personfølsomme oplysninger sikkert og fortroligt. Din journal indeholdende helbredsmæssige og sociale oplysninger skal opbevares i flere år efter det seneste tilførte notat i journalen – mindst 5 år for notater af psykolog og mindst 10 år for notater af psykiater, jrf. journalbekendtgørelsen § 15, stk. 2. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Videregivelse af oplysninger: Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der ske videregivelse uden samtykke. De nærmere regler herom findes i sundhedsloven kapitel 9. Hvis din behandling helt eller delvis betales af andre end dig selv, f. eks af din kommune eller et forsikringsselskab, kan de bede om oplysninger om behandlingen. Der sendes kun oplysninger videre, hvis du har givet samtykke til dette.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.  Ved manglende betaling udveksles der kreditoplysninger med inkassator.

Oplysningspligt: Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden.

Underretningspligt: Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns helbred og udvikling er i fare, har jeg underretningspligt til de offentlige myndigheder.

Rettigheder vedrørende oplysningerne: Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig ved at kontakte mig. Ifølge autorisationsloven § 24 må jeg ikke slette eller rette i oplysningerne i din journal. Hvis du mener, at der er fejlagtige oplysninger i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse til journalen.  For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Klagemuligheder: Hvis du finder, at måden jeg håndterer dine oplysninger på ikke er tilfredsstillende, så vil jeg selvfølgelig gerne vide det, så jeg kan lære deraf og få mulighed for at ændre proceduren.  Derudover har du også mulighed for at klage over min behandling af dine personfølsomme oplysninger til: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 33 19 32 00. (www.datatilsynet.dk).

Hvis du finder, at undersøgelse og behandling jeg har foretaget, ikke har været tilfredsstillende, så vil jeg selvfølgelig også gerne vide det, så jeg kan lære deraf og blive bedre. Derudover kan du klage til: Styrelsen for Patientsikkerhed, Olaf Palmes Allé 18 H, 8200 Aahus. Tlf. 72 33 05 00. (www.stpk.dk).  Klagen udfærdiges på (borger.dk)

Psykolog Susanne Egelind Maagensen og Psykiater Michael Maagensen    25.02.2020